1978 - Sheung Shui | Gwulo: Old Hong Kong

1978 - Sheung Shui

1978 - Sheung Shui
Authors: 
Date picture taken (may be approximate): 
Monday, August 7, 1978