1989 - Shek Pik to Fan Lau | Gwulo: Old Hong Kong

1989 - Shek Pik to Fan Lau

1989 - Shek Pik to Fan Lau
Authors: 
Date picture taken (may be approximate): 
Wednesday, November 15, 1989